Český zákon o DPH
Plátce vs. Identifikovaná osoba

Český zákon o DPH stanovuje, že osoba povinná k dani se může stát plátcem nebo osobou identifikovanou k dani.
Tyto dva termíny jsou často chápány jako totožné, ačkoliv tomu tak není. Neliší se jen registrační povinností.

Plátce

  • osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku se stane plátcem, pokud její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč.

  • osoba povinná k dani se může stát plátcem, ačkoliv nedosahuje výše uvedeného obratu-jde o tzv. dobrovolnou registraci k DPH. Toto rozhodnutí může být pro tento subjekt výhodné, neboť se mu otevírá cesta k uplatňování DPH na vstupu.

  • osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat zdanitelná plnění v tuzemsku, se musí stát plátcem (na tyto subjekty se nevztahuje dosažení obratu 1 000 000 Kč)

Identifikovaná osoba

  • tímto subjektem se může stát osoba povinná k dani, která není plátcem nebo právnická osoba nepovinná k dani při pořízení zboží z jiného členského státu v hodnotě více než 326 000 Kč za kalendářní rok.

  • osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, při přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku pokud jde o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi (český podnikatel, neplátce DPH, přijal službu daňového poradenství od poradenské společnosti usazené v Rakousku)

  • osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, ode dne poskytnutí služby dle § 9 odstavec 1=obecná služba (český podnikatel, neplátce DPH, poskytl službu daňového poradenství společnosti usazené ve Francii)

Dotaz: Plátce vs. Identifikovaná osoba

 
 

Váše zpráva:

x