Stavební práce v SRN

Stavíte v Německu? Máte obdobné povinnosti jako německé firmy!

Finanční úřad Chemnitz - Süd Finanční úřad Chemnitz - Süd

Pro české podnikatelské subjekty je místě příslušný Finanční úřad Chemnitz-Süd. Každý český podnikatelský subjekt, který provádí stavební práce na území Německa, má povinnost se u tohoto finančního úřadu registrovat k daním. FÚ přidělí subjektu na základě žádosti německé daňové číslo (tzv. Steuernummer).

Registraci Vám rádi zajistíme!

REGISTRUJTE SVOU FIRMU


15% Srážková daň

V německém stavebnictví je zavedena srážková daň, která se aplikuje při poskytnutí stavební služby jinému podnikatelskému subjektu.

V praxi to obecně znamená, že příjemce služby je povinen při poskytnutí protiplnění (obvykle při platbě za fakturované služby), odvést 15% srážku z fakturované částky navýšené o DPH na účet FÚ Chemnitz-Süd s povinností podat u FÚ příslušné hlášení.

Poskytovatel služby tak neobdrží celou fakturovanou částku, má ale možnost žádat o vrácení o srážkové daně, nejdříve však v následujícím kalendářním roce.

Tento princip se uplatňuje v celém subdodavatelském řetězci.

Srážka se nemusí provádět, pokud plnění jednoho subjektu vůči jinému nepřekročí 5.000 EUR za kalendářní rok.

Nejčastějším způsobem, jak se vyhnout odvodu srážkové daně, je však využití tzv. osvobození od srážkové daně, které uděluje FÚ Chemnitz-Süd na základě žádosti a při splnění určitých podmínek.

V tomto případě předloží dodavatel svému odběrateli toto potvrzení a srážka se neaplikuje.

Součástí dokumentů pro registraci, které pro Vás připravíme, je i žádost o osvobození od srážkové daně!

požádat o osvobození
od srážkové daně

Subdodavatelé automaticky znamenají DPH Subdodavatelé se musí registrovat k DPH

V případě, že podnikatelský subjekt využívá při poskytnutí stavební služby (montáže) na území Německa subdodavatele (z různých zemí EU, plátce i neplátce DPH v zemi usazení), je daňová registrace tohoto subjektu automaticky rozšířena o DPH (USt).

Takový podnikatel má poté povinnost elektronicky podávat předběžná hlášení DPH vždy do 10. dne měsíce následujícího po skončení předchozího zdaňovacího období.

Zároveň do 31. 5. následujícího kalendářního roku musí být podáno roční přiznání k DPH.

Následnou agendu DPH zajistíme také!

Po 12 měsících účetnictví dle německých předpisů Po 12 měsících účetnictví dle německých předpisů

Každý subjekt musí sledovat délku trvání jednotlivých stavebních projektu realizovaných v Německu, přičemž se započítává i délka působení subdodavatelů.

V případě překročení doby realizace 12 po sobě následujících měsíců, vzniká takovému subjektu v Německu stálá provozovna ve smyslu smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Pak by takový subjekt musel vést účetnictví dle německých předpisů a zdanění by také probíhalo dle německých právních norem. Místně příslušný německý FÚ je pak určen dle místa stavby.

víc info


Po 183 dnech zdanění zaměstnanců v Německu Po 183 dnech zdanění zaměstnanců v Německu

U vyslaných zaměstnanců sleduje daný podnikatelský subjekt dobu pobytu svých zaměstnanců na německém území. V případě překročení hranice 183 dnů platí povinnost zdaňovat příjem zaměstnanců v Německu, a to zpětně od začátku jejich pracovního nasazení.

Zároveň zaměstnavatel za tyto zaměstnance podává hlášení daně ze mzdy v Německu a zde také tuto daň odvádí.

Při vzniku stálé provozovny platí tato povinnost okamžitě.

víc info


Vyslané zaměstnance je třeba nahlásit předem

Při vyslání zaměstnanců do Německa za účelem výkonu práce ve stavebnictví, je vysílající subjekt povinen ve smyslu § 18 AEntG (německého Zákona o vysílání zaměstnanců) před vysláním nahlásit vyslané zaměstnance předepsaným způsobem německé celní správě.

Nedodržení této povinnosti může být pokutováno až do výše 30.000 EUR.

víc info

Součástí dokumentů pro registraci, které pro Vás připravíme, je i hlášení zaměstnanců podle § 18 AEntG!


OSVČ by měl mít potvrzení A1 od české správy sociálního zabezpečení

OSVČ a vyslaní zaměstnanci by měli disponovat tzv. potvrzením A1, které vystavuje místně příslušná česká OSSZ/MSSZ/PSSZ.

Tento dokument potvrzuje příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení v České republice. Při nepředložení tohoto potvrzení při kontrole v Německu mohou německé orgány vyžadovat po tomto subjektu placení odvodů na sociální pojištění v Německu.

víc info


Stavební podniky musí dodržovat minimální mzdy i odvádět příspěvky za nevyčerpanou dovolenou

Stavební podniky mají dále při vyslání zaměstnanců do Německa za účelem provedení stavební práce povinnost účasti na dovolenkovém řízení SOKA-BAU, cože je název pro dovolenkovou pokladnu v německém stavebnictví.

V praxi to znamená dodržování minimálních mezd dle příslušné tarifní smlouvy a odvod příspěvků z hrubých mezd zaměstnanců, kteří mají následně za určitých podmínek nárok na čerpání odškodnění za nevyčerpanou dovolenou.

víc info

 
 

Váše zpráva:

x